fbpx

Regulamin korzystania z usług salonu SYLVETKA ATELIER

I. Postanowienia wstępne:
a) Niniejszy „Regulamin” korzystania z usług SYLVETKA ATELIER zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego, określa ogólne warunki umowy na korzystanie z usług świadczonych przez SYLVETKA ATELIER, – prawa i obowiązki stron a także klauzule informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.  
b) Definicje:

 1. SALON: SYLVETKA ATELIER Sandra Wieliczko  z siedzibą przy ul. Roboczej 39/39, 61-517 Poznań, NIP: 6731843035
 2. Cennik: aktualny cennik zawierający ceny usług, dostępny na stronie internetowej pod adresem www.sylvetka.pl oraz w lokalu „Salonu”. Ceny wskazane w cenniku stanowią kwoty brutto w polskich złotych. W cenniku wyodrębniono również usługi, których ceny zostaną indywidualnie ustalone po uprzedniej konsultacji z ”Klientem”.
 3. Umowa: umowa zawierana pomiędzy „Klientem” a „Salonem.” Dokonanie przez „Klienta” rezerwacji lub przedpłaty oraz jej przyjęcie przez „Salon” jest równoważne z zawarciem umowy cywilnoprawnej na świadczenie usług przez „Salon”. W ramach umowy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 4. Zabieg: określa zabieg kosmetyczny, kosmetologiczny, fizjoterapeutyczny lub inny dostępny w aktualnej ofercie „Salonu”.
 5. Klient: pełnoletnia osoba fizyczna. Dopuszcza się osoby małoletnie powyżej 13 roku życia wyłącznie za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego jednakże w przypadkach niezaklasyfikowania się do wybranego zabiegu „Salon” zastrzega sobie prawo odmowy jego wykonania.
 6. Pracownik: określa pracownika wykonującego „zabieg” w profesjonalny sposób, po wcześniejszym przeszkoleniu zgodnie ze sztuką wymaganą przy wykonywaniu tego rodzaju zabiegu.
 7. Dokumenty: niezbędna dokumentacja klasyfikująca Klienta do wykonania zabiegu. W ramach dokumentacji „Klient” zobowiązany jest do wypełnienia „Ogólnej Karty Klienta” oraz „Karty dedykowanej do określonych zabiegów” świadczonych przez „Salon”. W celu wykonania zabiegu Klient zobowiązany jest także do udzielenia niezbędnych zgód przewidzianych przepisami prawa, w tym: „Zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym także danych wrażliwych tj. o stanie zdrowia Klienta”, fakultatywnej, „Zgody na otrzymywanie informacji marketingowych oraz handlowych, przesyłanych przez „Salon” a także na otrzymywanie newsletterów w zakresie aktualnych promocji oraz zabiegów.
 8. Promocja: może dotyczyć ceny serii zabiegów lub pojedynczego zabiegu, a także indywidualnych promocji dla stałych klientów. Informacje o aktualnych promocjach dostępne są na stronie internetowej Salonu oraz w Salonie. Salon zastrzega, że promocje, bony podarunkowe i inne rabaty nie sumują się. Aktualne “Promocje” obejmują ilość zabiegów indywidualnie ustalonych do każdej z usług- szczegóły w gabinecie.

c) W „Salonie” akceptowane są następujące formy płatności: płatność kartą, gotówką w kasie „Salonu” oraz przelewem bankowym na rachunek „Salonu”.

d) W przypadku wyboru opcji- płatność przelewem Klient zobowiązany jest do zapłaty przed przystąpieniem do zabiegu. Płatność przelewem uznana jest za dokonaną w dniu zaksięgowania wymaganej kwoty na koncie „Salonu”.

e) Po dokonaniu płatności Klient otrzymuje jeden z dokumentów potwierdzających jej dokonanie tj.: paragon, notę księgową lub fakturę. W przypadku woli otrzymania faktury Klient zobowiązany jest do wcześniejszego przesłania danych odbiorcy FV i poinformowania o tym sposobie potwierdzenia płatności “Salon” przed dokonaniem zakupu.

f) Zakupione ”Zabiegi” lub pakiety zabiegów nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem sytuacji, w których  zabieg zostanie wykonany niezgodnie ze sztuką jaka wymagana jest przy wykonywaniu tego rodzaju zabiegów.

g) Klient przystępując do zabiegu, tj. przed jego wykonaniem oświadcza, że:

 • posiada informacje na temat wykonywanego zabiegu, tj. znany jest mu cel zabiegu oraz możliwe efekty jego wykonania,
 • wszystkie kwestie związane z przygotowaniem, zastosowaniem wybranego zabiegu zostały mu wyjaśnione oraz są dla niego jasne i zrozumiałe,
 • znane oraz zrozumiałe są dla niego kwestie związane z przeciwskazaniami do wykonania zabiegu oraz ewentualnymi skutkami ubocznymi, które mogą wystąpić po jego wykonaniu,
 • Klient posiada również świadomość tego, że przedmiotowe zabiegi są działaniami należytej staranności i nie gwarantują one osiągnięcia pewnych i widocznych rezultatów,
 • Klient nie będzie rościł sobie prawa do zwrotu ceny za wykonany zabieg w przypadku, w którym wybrany zabieg nie przyniesie zamierzonego rezultatu,
 • Klient przed przystąpieniem do zabiegu uwzględnił swój stan zdrowia oraz nie przystąpi do jego wykonania, jeżeli z uwagi na jego zdrowie zabieg mógłby mieć negatywny wpływ na życie i zdrowie Klienta, komfort fizyczny lub psychiczny,
 • nie jest w ciąży, w okresie połogu bądź karmienia, nie zażywa leków, innych substancji, które stanowią przeciwskazania dla danego zabiegu,
 • decyzja o wyborze oraz wykonaniu zabiegu została podjęta świadomie z uwzględnieniem jego stanu zdrowia oraz dostępnych środków medycznych oraz technicznych,
 • wyraża zgodę na modyfikację sposobu wykonania zabiegu lub nawet odstąpienie od niego, w przypadku, gdy dalsze jego kontynuowanie zgodnie z przewidzianą procedurą będzie zagrażało jego życiu lub zdrowiu.

h) „Salon” doradza Klientom aby przed skorzystaniem z usług przeszli standardowe badania lekarskie w celu sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia oraz braku przeciwskazań medycznych do odbycia zabiegu.

II. Sposób i zakres świadczonych usług.

 1. Każdorazowo przed przystąpieniem do zabiegu „Pracownik” wykonuje specjalistyczną diagnozę problemu z jakim zgłosił się „Klient”. Obowiązkiem „Klienta” jest złożenie rzetelnych oraz zgodnych z prawdą oświadczeń w zakresie przeciwwskazań do wykonania zabiegu, jego stanu zdrowia i innych wymienionych w „Karcie ogólnej Klienta”, która jest wypełniania samodzielnie lub z pomocą „Pracownika” przed rozpoczęciem zabiegu. Informacje zamieszczone w Karcie klienta” stanowią podstawę decyzji do wykonania zabiegu bądź jego odmowy, zaleceń po zabiegowych oraz określenia ryzyka wystąpienia ewentualnych skutków ubocznych w związku z wykonaniem zabiegu.
 2. W przypadku zabiegów na dłonie oraz stopy nie jest wymagane wypełnianie „Karty ogólnej Klienta”. Podstawę do wydania decyzji na wykonanie zabiegu stanowi przeprowadzona wcześniej   rozmowa z Klientem oraz złożone przez niego oświadczenia w tym zakresie.
 3. Każdy „Klient” przed przystąpieniem do zabiegu zostaje zapoznany z przeciwwskazaniami do jego wykonania oraz ewentualnymi skutkami ubocznymi, które mogą wystąpić po jego wykonaniu, zaleceniami pozabiegowymi oraz możliwymi do osiągnięcia efektami w jego indywidualnym przypadku. W indywidualnych przypadkach w zakresie szczególnych kwestii zdrowotnych lub zabiegów wymagających dodatkowych klasyfikacji „Pracownik” może poprosić o dodatkowe pisemne oświadczenie lub wypełnienie „Karty dedykowanej”. W przypadku, w którym „Klient” nie wyrazi takiej zgody „Pracownik” ma prawo odmówić wykonania zabiegu.
 4. Każdy „Klient” ma obowiązek powiadomić prowadzącego go „Pracownika” o każdej zmianie dotyczącej przeciwwskazań w cyklu prowadzenia zabiegów mogących wpłynąć na przebieg i odpowiedni dobór zabiegu. Wykaz szczególnie istotnych przeciwwskazań do wykonania zabiegu znajduje się na stronie internetowej Salonu pod adresem www.sylvetka.pl oraz dostępny jest w lokalu „Salonu” z którym Klient zobowiązany jest się zapoznać.
 5. „Klient” zobowiązuje się w trakcie korzystania z serii zabiegów do niekorzystania z zabiegów w takim samym zakresie jak zabiegi przeprowadzane w „Salonie” w innym gabinecie kosmetycznym/medycyny estetycznej. W przypadku, w którym Klient skorzystał z takich zabiegów w innym miejscu zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie prowadzącego go „Pracownika” w celu dokonania rzetelnej oceny efektów wykonywanych zabiegów w serii.
 6. W trakcie „Zabiegów” Klient zobowiązany jest do ściągnięcia wszelkiej biżuterii, a jeżeli posiada ją w okolicy zabiegowej, w miejscu niewidocznym i trudnym do ściągnięcia winien niezwłocznie poinformować o tym „Pracownika” przed wykonaniem „Zabiegu”.
 7. „Pracownik” ma prawo odmówić wykonania zabiegu u „Klienta”, który znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 8. W trakcie, jak i po wykonaniu zabiegu „Klient” zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia „Pracownika” wykonującego zabieg o pogorszeniu się jego samopoczucia
 9. „Salon” zastrzega sobie prawo do bieżących zmian oferty dostępnej na stronie internetowej pod adresem www.sylvetka.pl oraz w lokalu „Salonu”, szczególnie w zakresie jego przedmiotu  i ceny. Niemożliwa jest zmiana zakresu usług i ceny  na niekorzyść Klienta, który zakupił wcześniej usługę, a nie upłynął jeszcze termin na jej wykorzystanie.
 10. Czas na wykorzystanie wcześniej zakupionych usług w serii to 12 miesięcy od czasu wykupienia. Po tym terminie Salon zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu środków za niewykorzystane zabiegi. Tym samym informujemy, że nie prowadzimy sprzedaży serii zabiegów, których wykonanie trwałoby więcej niż 12 miesięcy. Wyjątek stanowi seria sześciu zabiegów depilacji laserowej nóg, dla której rekomendowany optymalny czas wykonania to 18 miesięcy.
 11. Godziny otwarcia oraz świadczenia usług Salonu podane są na stronie internetowej pod adresem www.sylvetka.pl oraz w Salonie. Salon w indywidualnych przypadkach zastrzega sobie prawo do wydłużenia godzin otwarcia oraz pracy po otrzymaniu wcześniejszej zgody Pracownika w zakresie wydłużenia czasu pracy.
 12.  Klient zobowiązany jest do każdorazowego zapoznania się z warunkami oraz sposobem wykonywanych zabiegów zgodnie z opisem dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.sylvetka.pl
 13. „Salon” prowadzi sprzedaż „Voucherów”, „Kart Podarunkowych”, posiadających ważność przez 6 miesięcy od daty zakupu. Po upływie tego terminu umowa pomiędzy „Klientem” a „Salonem” wygasa, a Klient pozbawiony jest możliwości żądania zwrotu wpłaconej kwoty. Na stronie „Salonu” pod adresem www.sylvetka.pl – dostępny jest odrębny regulamin „Kart Podarunkowych”.
 14. W przypadku spóźnienia się „Klienta” na umówiony zabieg czas spóźnienia odlicza się od czasu na jaki został on zarezerwowany. W uzasadnionych i przyjętych przez „Salon” przypadkach może on pozostać niezmieniony. ”Salon” zastrzega sobie prawo do uznania usługi za zrealizowaną, w sytuacji w której odwołanie zabiegu przez Klienta nastąpi  w terminie krótszym niż 24h (dwadzieścia cztery godziny) przed planowanym terminem bądź Klient nie zgłosił się na planowaną wizytę, bez wcześniejszego jej odwołania z uwzględnieniem zapisu (III ust. 2).
 15. Na zarezerwowany zabieg Klient zobowiązany jest zgłosić się nie później niż na 5 min przed planowaną godziną zabiegu.
 16. Po każdym Zabiegu „Klient” otrzymuje zalecenia związane z dalszą pielęgnacją skóry, zalecane kosmetyki które mają za zadanie przedłużyć i podtrzymać efekty wykonanego zabiegu. Preparaty zalecone przez „Pracownika” salonu „Klient” może zakupić w „Salonie” lub złożyć na nie niezamówienie, (w przypadku braku dostępności danego produktu  w  „Salonie”).
 17. „Klient” przebywający na terenie Salonu zobowiązany jest wyłączyć bądź wyciszyć telefon w celu zapewnienia spokoju oraz relaksu innym „Klientom” zarówno w obrębie poczekalni jak i gabinetu zabiegowego.
 18. Na terenie „Salonu” obowiązuje kategoryczny zakaz przyjmowania środków odurzających oraz spożywania napojów alkoholowych
 19. „Salon” ponosi odpowiedzialność za okrycie wierzchnie wyłącznie w przypadku pozostawienia go w miejscu wskazanym przez personel. Klient zobowiązany jest do zabrania wszelkich wartościowych rzeczy ze sobą bądź pozostawienia ich w depozycie znajdującym się w recepcji Salonu.

III. Zasady rejestracji Klienta oraz rezygnacji z usługi.

 1. „Klient” może dokonać rezerwacji usługi osobiście w „Salonie” przy ul. Roboczej 39/39 w Poznaniu, telefonicznie lub mailowo za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.sylvetka.pl lub online pod linkiem: SYLVETKA W przypadku rezerwacji poprzez formularz kontaktowy, wymagane jest jej potwierdzenie przez „Salon”.
 2. „Klient” ma prawo odwołać zarezerwowany zabieg bez konsekwencji finansowych do 24 godzin przed terminem jego odbycia.W przypadku niedochowania tego terminu obciążony zostanie opłatą równą wysokości zakupionego zabiegu.
 3. „Salon” ma prawo do odwołania lub przełożenia zabiegu na inny termin w ciągu 24 godzin przed planowaną datą wykonania zabiegu bądź bez zachowania tego terminu ale wyłącznie w sytuacjach losowych, których wystąpienie w sposób uzasadniony uniemożliwia wykonanie zarezerwowanego zabiegu.
 4. W przypadku opóźnienia terminu rozpoczęcia usługi z winy „Salonu” planowany czas trwania zabiegu nie ulega zmianie.
 5. „Salon” zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu gdy spóźnienie „Klienta” przekracza 20 min, także w przypadku zabiegów z „Karty podarunkowej / Voucheru” do obciążenia „Klienta” karą umowną w wysokości ceny zaplanowanego na dany dzień zabiegu oraz potrącenia ww. kary z „Karty podarunkowej/Voucheru”.
 6. „Klient” zobowiązany jest do poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania wszystkich osób przebywających w „Salonie”.
 7. W przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości w jakiejkolwiek formie związanej z nieodpowiednim zachowaniem „Pracowników” Salonu należy niezwłocznie poinformować recepcjonistkę lub innego pracownika
 8. Za wszelkie udowodnione uszkodzenia dokonane na terenie Salonu dokonane przez „Klienta” w „Salonie” odpowiada „Klient”.

IV. Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych.

 1. W związku z treścią art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie „RODO”), ”Salon” informuje o sposobie i celu, w jakim przetwarza dane osobowe „Klientów”, a także o przysługujących im prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych „Klientów” jest SYLVETKA ATELIER; dane adresowe: ul. Robocza 39/39, 61-517 Poznań.
 3. „Salon” wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych „Klientów” oraz korzystania z przysługujących im praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez: email: info@sylvetka.pl lub pisemnie na adres Administratora danych: ul. Robocza 39/39, 61-517 Poznań.
 4. Dane osobowe „Klientów” przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego  ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych „Klientów” są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielone przez „Klientów” zgody.
 6. Z przekazanych danych osobowych „Salon” będzie korzystać do momentu zakończenia realizacji celów wyznaczonych umową pomiędzy Klientem, a „Salon”, a po tym czasie przez okres 5 lat w celach finansowo- księgowych.
 7. „Salon” informuje, że dane „Klientów” mogą zostać przekazane: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Sylvetka atelier przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest „Salon”. Dane „Klientów” mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu. Dane „Klientów” nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 8. W ramach klauzuli informacyjnej dla Klientów w zakresie przetwarzania danych osobowych „Salon” przekazuje informację, że przysługują im następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych; prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo przenoszenia danych osobowych „Klienta” Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie zgody „Klienta”; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy „Klient” uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

V. Reklamacja.

 1. „Klientowi” przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, w którym w jego ocenie zabieg został wykonany w sposób nieprofesjonalny oraz niezgodny ze sztuką wymaganą przy wykonywaniu tego rodzaju zabiegów. W przypadku zakupu wadliwego towaru w „Salon” przysługuje prawo do zareklamowania zakupionego towaru.  Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej wpłynięcia. „Salon” odpowie na taką reklamację w formie pisemnej.
 2. Reklamacja powinna zawierać takie dane jak, informacje na temat składającego reklamację, jego dane kontaktowe, datę wykonania usługi/zakupienia towaru, szczegółowy opis czego reklamacja dotyczy oraz żądania Klienta w związku ze złożeniem reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe.

 1. Wszelkie spory w pierwszej kolejności będą rozstrzygane polubownie. Sądem właściwym w przypadku ewentualnego sporu pozostanie sąd właściwy miejscowo z uwagi na miejsce zamieszkania Pozwanego.
 2. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z każdym innym dodatkowym Regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej Salonu, nie tylko w zakresie akcji promocyjnych, kart podarunkowych  ale także sposobów wykonania danej usługi oraz przeciwskazań do wykonania poszczególnych zabiegów
 3. W każdym przypadku, sytuacji, która nie została uregulowana na podstawie zapisów  niniejszego Regulaminu zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym szczególnie Ustawy z dnia 23 kwiecień 1964 r Kodeks Cywilny
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od  dnia 08 lutego 2013 roku. Wszelkie jego zmiany będą ogłaszane na stronie „Salonu” www.sylvetka.pl 
Contact

Napisz do nas
+ 48 534 433 507
info@sylvetka.pl